WITEC SWEDEN


METIS – MicroElectronics Training, Industry and Skills

METIS Consortium Meeting

Posted by Maria Daniela Perez on February 15, 2023

The consortium met on February 14 at the OVE (Österreichischer Verband für Elektrotechnik). There was an opening presentation by Peter Reichel, Secretary General, then the meeting kicked off with METIS content and updates.

The event was followed by a networking dinner.

WiTEC Sweden was represented by Anca Dumitrescu, our project manager and Ozana Jaurelius, our project administrator.

2022-11-01
Gender Diversity in the European Semiconductor Industry Survey

SEMI Europe is conducting its first Gender Diversity in the European Semiconductor Industry Survey, which aims to collect gender workplace data from European semiconductor companies.

Why is it important to understand gender workplace information?
Studies reveal that female representation in leadership positions is directly correlated to greater levels of both corporate innovation and profitability.

The survey aims to measure gender equality progress within the European semiconductor industry in order to implement better actions and plans to have a more diverse workforce.
Companies can use the report data to benchmark their own progress and implement programs to close gender equity gaps within their organizations.

It is recommended that an HR or marketing representative compiles and submit the survey. The survey focuses on European companies. If you are submitting global data, please specify in the survey.

Survey Preview Available! Make sure to have all the information needed before starting the survey, and explore the survey preview.
Only one survey should be completed per company.

The results will be anonymized, and the general data analytics and recommendations for continuous improvement in the industry will also be compiled in a report and made available online on SEMI European Diversity, Equity, and Inclusion Initiatives.

Submit the Survey here.

2021-12-15
Competitiveness in microelectronics

Microelectronics are an essential component of virtually all aspects of our daily lives. Advanced skills of designing and manufacturing microelectronics components and systems are becoming of strategic importance to Europe. The microelectronics sector in Europe is responsible directly 200,000 and indirectly 1,000,000 high-skilled jobs and the demand for new skills is unceasing.

Two notable disruptions make it imperative for EU to advance its competitiveness in microelectronics:
1. Emergence of Artificial Intelligence (AI), its impact on how data will be processed, analysed and shared. We are entering an era of connected intelligence that will make new demands on microelectronics technology due to its capabilities used to sensor, process, and store data for AI uptake
2. Increased recognition of microelectronics as an essential strategic technology with huge impact at both geo-economic and political levels due to the relevance of microelectronics in critical areas such as automotive, energy, aerospace, healthcare, defence, telecom and data centres.

In this context, the purpose of METIS is to contribute to the competitiveness of EU microelectronics industry by addressing the shortcomings in education & training, skills and employability with a focus on paving the way for EU leadership in data driven technologies such AI, which generates unprecedented opportunities that go beyond market dynamics and job creation, and encompass issues related to security and digital-sovereignty. Without an up-to-date microelectronics skills-base, Europe will not be able to take a leading position in digital economy and face critical challenges.
METIS will develop concrete solutions to promote mobility of vocational students, jobseekers and trainees across Europe in the sector, capitalising on the use of existing EU tools. 

All partners contribute to the development of the Skills Strategy, the Long-Term Action Plan and the establishment of the Observatory and Skills Council: the complementarities brought about by the diversity of the partners allow METIS to capture the various facets affecting skills, jobs and competitiveness of the European microelectronics sector.

WITEC
WiTEC, the European Association for Women in Science, Engineering and Technology, is a European association with a history of promoting studies and activities related to empowering and increase the number of women in the field of STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics.
WiTEC is a METIS partner that has been strongly encouraged by the educational and industrial partners to ensure that the project reaches out – and is able to involve – the cohort of women as well as youth. SEMI Europe (the applicant) and industry partners want to make sure that METIS is a “gender informed” and “gender concerned” project that addresses one of the most pressing needs of the sector: unlocking the potential of the female workforce that is currently not capitalised upon in the sector. Microelectronics is a “male-dominated” sector, with female participation as low as 10% in certain comparts. Moreover, the challenge for microelectronics is to portray the sector as a “sector of choice” and a good career choice for young and female cohorts.
WiTEC will proactively participate in all project activities to ensure that the gender (and youth) dimension is represented in all the facets of project implementation, METIS activities and products.
Moreover, a considerable role of WiTEC is envisaged in dissemination and exploitation, in which P18 will mobilise its network to provide the widest visibility and impact of METIS.
WiTEC has consolidated experience in the management of EU funded projects and will provide all the technical, operational and managerial support for the smooth implementation and reporting of the METIS Project.

2021-12-15
Mikroelektronik betyder konkurrenskraft

Mikroelektronik är en viktig komponent i alla aspekter av vårt dagliga liv. Därför kunskap om att designa och tillverka mikroelektronikkomponenter och -system blir av strategisk betydelse för Europa.

Mikroelektroniksektorn i Europa ansvarar direkt för 200 000 och indirekt 1 000 000 högkvalificerade jobb och efterfrågan på ny kompetens är ökande.

Två anmärkningsvärda störningar gör det absolut nödvändigt för EU att främja sin konkurrenskraft inom mikroelektronik:
1. Uppkomsten av artificiell intelligens (AI) och dess inverkan på hur data kommer att behandlas, analyseras och delas. Vi går in i en era av uppkopplad intelligens som kommer att ställa nya krav på mikroelektronikteknik på grund av dess kapacitet som används för att sensor, bearbeta och lagra data för AI-upptagning
2. Ökat erkännande av mikroelektronik som en viktig strategisk teknik med enorm inverkan på både geoekonomisk och politisk nivå på grund av mikroelektronikens relevans inom kritiska områden som fordon, energi, flyg, sjukvård, försvar, telekom och datacenter.

Syftet med METIS är att bidra till konkurrenskraften för EU:s mikroelektronikindustri genom att skapa adekvat utbildning och öka kompetens och anställningsbarhet inom området. Utan en uppdaterad kompetensbas inom mikroelektronik kommer Europa inte att kunna ta en ledande position inom den digitala ekonomin och möta kritiska utmaningar.

METIS kommer att utveckla konkreta lösningar för att främja rörligheten för yrkesstuderande, arbetssökande och praktikanter i hela Europa inom sektorn, med utnyttjande av befintliga EU-verktyg.

Länkar till anmälan och mer information om eventet finns på WiTEC SWEDENs Facebook och LinkedIn.
 

2021-02-12
SEMI Technology Unites Global Summit
Anmäl dig till ett spännande digitalt event 15-19 februari!
Studenter kan registrera sig kostnadsfritt!
Länkar till anmälan och mer information om eventet finns på WiTEC SWEDENs Facebook och LinkedIn.

2020-12-16
METIS-projektet engagerar
METIS-projektet är nu inne på sin 14:e månad. Ett brett spektrum av experter från hela Europa, som representerar alla områden inom mikroelektronik, har genomfört de olika processerna.

Vid det årliga mötet, som hölls digitalt, stämde man av partnerorganisationernas framsteg under året. Man delade erfarenheter och planerade för de kommande stegen i projektet.

Några av METIS-projektets resultat 2020 är tillgängliga på projektets websida:https://www.metis4skills.eu/category/news/

2020-10-16

ENKÄT

Vi behöver Din hjälp med att kartlägga Mikroelektronikbranschens framtida behov! 

WiTEC SWEDEN är som enda svenska verksamhet involverad i att utforma framtidens mikroelektronikbransch i Europa. METIS-projektet har till uppgift att utveckla den strategiska kompetensförsörjningen inom branschen och därigenom förbättra Europas konkurrenskraft. Initiativet har tagits av organisationen SEMI, som arbetar för att främja intresset för global elektronikdesign och dess tillverkningskedja, och engagerar såväl ledande företag som universitet.

VI BER NU om din insats genom att svara på denna enkät. Frågorna är på engelska och tar 10-20 minuter att besvara. Länk till enkäten.

2020-05-05

INVITATION TO FOCUS GROUP


Metis invites you to participate in our focus group “Diversity in Electronics, the place of women and other underrepresented groups in the micro-electronics industry"

For further information you can visit
http://www.metis4skills.eu/

KICK-OFF 18-19 NOVEMBER
I VILLACH, ÖSTERRIKE

Ingrid Thuresson och Mia Norling representerade WiTEC vid uppstarten av projektet. Det blev två dagar fyllda med workshops, diskussioner och nya kontakter med övriga 19 partner.

P R E S S M E D D E L A N D E

BRYSSEL – 19 november 2019 

SEMI och 19 partners från 14 länder lanserade idag ett initiativ för att fylla kompetensgapet och öka mångfalden av arbetskraften genom att skärpa samarbetet mellan mikroelektronikindustrin och utbildningssektorn. Projektet, kallat METIS - Microelectronics Training, Industry and Skills - kommer att fokusera på färdigheter och relaterad utbildning som behövs för att stödja framväxande industri vertikaler som artificiell intelligens (AI), autonom körning och Industry 4.0.

METIS är ett Sector Skills Alliance som medfinansieras av Erasmus + -programmet och är utformat för att övervinna kunskapsbristen i värdekedjan för elektroniska komponenter och system. Under METIS kommer projektägaren SEMI och partnerorganisationerna, därbland WiTEC SWEDEN, att inrätta ett Microelectronics Observatory and Skills Council bestående av företrädare från industri, akademi, icke-statliga organisationer, tankesmedjor och myndigheter.

Konsortiet kommer att utveckla en ny färdighetsstrategi för mikroelektronikindustrin i Europa med fokus på att höja yrkesbefattningar och färdigheter som är kritiska för sektorns framtid.

Projektet kommer att utveckla nätbaseratlärande och arbetsbaserat lärande inom mikroelektronikdesign och tillverkning. METIS kommer också att främja arbetskraftens mångfald i sektorn och inriktas på ökat deltagande av underrepresenterade grupper i mikroelektronikutbildning och sysselsättning. METIS, ett fyraårigt projekt, kommer att få 4 miljoner euro i offentlig finansiering som ska investeras i mikroelektronikarbetskrafts-utveckling i Europa.

”Talentbristen är en av de svåraste frågorna som utmanar SEMI-medlemmar idag, ”säger Laith Altimime, president för SEMI Europe. "Vi är glada att samarbeta med ledande företag och universitet från hela Europa för att hjälpa till att bygga den robusta talangledningen som är avgörande för mikroelektronikinnovation och tillväxt."
 
"Digitalisering är den viktigaste möjligheten för vår tids kunskapsorienterade ekonomi, särskilt för Europa, och halvledarlösningar är viktiga drivkrafter för digitaliseringen", säger Dr. Sabine Herlitschka, VD för Infineon Technologies Austria AG, medlem av METIS-konsortium. ”Därför erbjuder mikroelektronik mycket attraktiva jobbmöjligheter i framkant av forskning och applikationer som är relevanta för oss alla. Med detta projekt måste vi förmedla denna entusiasm för teknik till fler unga talanger, särskilt kvinnor. Ett effektivt sätt att göra det är genom att skärpa samarbetet mellan branschen och utbildningssektorn. Detta är en strategisk kärna i vårt nya METIS-projekt.”
 
Sector Skills Allians arbetar för att förbättra kunskaperna om färdigheter och tillhandahålla en tydlig strategi i en målsektor genom ett dubbelfattat tillvägagångssätt för att identifiera befintliga eller framväxande sektorsspecifika arbetsmarknadsbehov och förbättra utbildningssektorns lyhördhet för branschens behov. Sektorfärdighetsallianser upprättas för att underlätta gränsöverskridande certifiering och därför underlätta yrkesmobilitet och öka erkännandet av kvalifikationer på europeisk nivå inom en sektor.
 
METIS-konsortiet består av SEMI, Infineon, Bosch, X-Fab, Graphenea, Summa, Arcelik, Silicon Saxony, Imec, Tekniska universitetet i Graz, Dresden Chip Academy, Sydöstra Noregs universitet, Sofia Tekniska universitet, Budapest University of Teknik och ekonomi, Innovationsinlärningsarbete, Fast Track in Information Technology, European Association of Career Guidance, European Association for Women in Science, Engineering and Technology (WiTEC SWEDEN), CIMEA och Decision.
 
METIS Project Manager for WiTEC SWEDEN
Anca Dumitrescu 
Phone: +46 702 30 919 19
Email:ancamdu@gmail.com
 
METIS kontaktinformation
Emir Demircan
Director SEMI Europé
Phone: +32 (0) 2 609 53 18
Email:
www.semi.org/eu

METIS PARTNERS