WITEC SWEDEN

Enligt EU behövs fler insatser för att locka studenter att söka sig till utbildningar inom STEM, då kvinnorna är kraftigt underrepresen-terade inom denna sektor.

Mind the Gap! startades 2014 som ett konsortium bestående av fem partners för att öka kvinnors intresse för Science, Technology, Engineering and Math (STEM):
 

  • Storbritannien (Sheffield University och Inova Consultancy),
  • Nederländerna (VhTO)
  • Spanien (Citilab och WiTEC)


Resultatet har blivit ett antal riktlinjer för hur fler kvinnor kan lockas att studera och arbeta inom STEM. Genom att uppmuntra fler tjejer i naturvetenskapliga ämnen efter den obligatoriska utbildningen kan projektet bidra till:

  • Att fylla på bristen på personer med teknisk kompetens genom att inspirera fler flickor att stanna i skolan och utbildas inom STEM.
  • Att ta upp fajten mot höga nivåer av tidiga avhopp och ungdomsarbetslöshet genom att höja ambitionerna bland unga kvinnor.
  • Att förbättra jämställdheten och mångfalden inom STEM genom att öka medvetenheten om den nuvarande klyftan.


Läs mer om Mind the Gap!-projektet på www.mindthegapproject.eu

FYRA VERKTYG PÅ PROJEKTETS HEMSIDA:

Bakgrundsfakta

År 2020 kommer t ex Storbritannien att behöva 1,3 miljoner personer med teknisk kompetens.I nuläget finns det inte tillräckligt med studenter på avancerad nivå i naturvetenskapliga ämnen för att fylla dessa vakanser.

Enligt WISE rapporten 2012
är kvinnorna inom STEM i klar minoritet. Några länder (främst f d Sovjet) har cirka 20% kvinnor verksamma inom STEM, medan västeuropeiska länder som Frankrike och Spanien endast har 17%, Danmark 16%, Tyskland och Finland 15% och Storbritannien 9%.

Mål för projektet

  • Hjälpa lärare att rekrytera och behålla fler flickor på sina STEM kurser.
  • Stödja och inspirera tjejer att fortsätta sin STEM utbildning och karriär inom sektorn genom att hjälpa dem att utveckla de mjuka färdigheter de behöver för att arbeta i en mansdominerad miljö.
  • På längre sikt kommer projektet också att arbeta för att öka medvetenheten bland en bredare målgrupp av vikten av att främja unga kvinnor och flickor i skolor och högskolor i hela Europa.

- Mind the GAP
Gender Training Programme


Ett nytt utbildningsprogram
för att stödja yrkeslärare att rekrytera och behålla kvinnliga studenter på sina kurser; läromedel och inkluderande metoder för att öka lärarnas könsmedvetenhet i STEM i sina undervisningsmetoder.

- Career Circles ™:
Flickor i STEM


Baserat på mentorskap och  en "action learning"-metod som utvecklats av Inova (UK), har projektet utvecklat Karriärcirklar för att stödja flickor, som studerar eller nyligen avslutat naturveten-skapliga ämnen, för att hjälpa dem att utveckla de mjuka färdigheter de behöver för att utveckla sina karriärplaner, utvärdera sina mål och bygga det självförtroende de behöver för att arbeta i en mansdominerad bransch.

- Career Circles ™:
för yrkeslärare


Mind The Gap har även utvecklats cirklar för lärare
för att dessa ska kunna se och diskutera de problem kvinnor inom STEM möter, och bättre förstå hur de kan stödja unga studenter genom nya undervisnings-metoder och olika verktyg.

- GAP
Online Learning Hub


I Mind the Gaps Learning Hub finns material som producerats fritt tillgängliga för en bredare publik flickor, lärare, besluts-fattare och samhället.

Här kommer även att finnas  andra öppna utbildningsresurser (OER) i en sökbar katalog för att hjälpa unga flickor och lärare hitta användbara utbildnings-material.