WITEC SWEDEN

PROCESSLEDARE INOM HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE

KOMPETENSUTVECKLING / PROCESSLEDNING / FÖLJEFORSKNING

Vi står inför ett antal stora samhällsutmaningar: miljö- och klimatförändringar, hållbart samhällsbyggande, försörjning och hälsoutmaningar m fl. Detta ställer krav på ökad samverkan mellan utbildning, näringsliv, offentlig och ideell sektor samt erfarenhetsutbyte mellan praktik och teori inom samhällsbyggandets olika områden.

VI TROR ATT lösningen för den komplexa samhällsutvecklingen ligger i att öka förståelsen mellan olika aktörer gällande uppdrag, incitament och drivkrafter. För att nå dit anser vi att man måste öka kunskapen för varandras processer samt hos samtliga parter bli bättre på att kommunicera med varandra under processens gång.
Vi anser också att vi måste utbilda personer som har förmågan att se helheten i processer men också vara den pedagogiska länken som skapar en anda och förståelse för samtliga intressenter i projektet.

VÅR AMBITION ÄR att genom samverkan och erfarenhetsutbyte i ett verkligt utvecklingsprojekt öka kompetensen för alla inblandade parter. Genom följeforskning och dokumentation kan goda exempel där resurser tillvaratas på bästa sätt, även spridas till andra regioner.

VI SKAPAR MÖTESPLATS för dialog så att de befintliga kvaliteterna förankras med de nya idéerna och investeringarna. Planering och insatser måste anpassas till platsens särskilda förutsättningar: exempelvis storlek, täthet, geografiskt läge, befolknings- och näringsstruktur.
 

VÅRT LÅNGSIKTIGA MÅL är att starta upp en YH-utbildning för Processledare inom hållbart samhällsbyggande för att säkra kompetensförsörjning hos aktörerna.

I EN FÖRSTUDIE 2018 med medel från Leader skulle minst tio företag och deras behov av kompetenshöjning identifieras under sommaren. Dessa företag bjöds in till Båstads Företagsby den 9 juli för att i dialog klargöra de gemensamma intressena. Ytterligare ett möte med andra deltagare hölls den 27 augusti.
Ett uppföljande möte för delatagarna från den 9 juli  hölls den 25 september.