WITEC SWEDEN

LEADER-projekt

PROCESSLEDARE INOM HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE

Vi står inför ett antal stora samhällsutmaningar: miljö- och klimatförändringar, hållbart samhällsbyggande, försörjning och hälsoutmaningar m fl. Detta ställer krav på ökad samverkan mellan utbildning, näringsliv, offentlig och ideell sektor samt erfarenhetsutbyte mellan praktik och teori inom samhällsbyggandets olika områden.

Vi tror att lösningen för den komplexa samhällsutvecklingen ligger i att öka förståelsen mellan olika aktörer gällande uppdrag, incitament och drivkrafter. För att nå dit anser vi att man måste öka kunskapen för varandras processer samt hos samtliga parter bli bättre på att kommunicera med varandra under processens gång. Vi anser också att vi måste utbilda
personer som har förmågan att se helheten i processer men också vara den pedagogiska
länken som skapar en anda och förståelse för samtliga intressenter i projektet.

Vår ambition är att genom samverkan och erfarenhetsutbyte i ett verkligt utvecklingsprojekt
öka kompetensen för alla inblandade parter. Genom följeforskning och dokumentation kan
goda exempel där resurser tillvaratas på bästa sätt, även spridas till andra regioner.

Vi skapar mötesplats för dialog så att de befintliga kvaliteterna förankras med de nya idéerna och investeringarna. Planering och insatser måste anpassas till platsens särskilda
förutsättningar: exempelvis storlek, täthet, geografiskt läge, befolknings- och näringsstruktur.

Vårt långsiktiga mål är att starta upp en YH-utbildning för Processledare inom hållbart
samhällsbyggande
för att säkra kompetensförsörjning hos aktörerna.

I en förstudie med medel från Leader skall minst tio företag och deras behov av
kompetenshöjning identifieras under sommaren 2018. Dessa företag kommer att inbjudas till en träff i  Båstads Företagsby den 9 juli kl 16-17 för att i dialog klargöra de gemensamma intressena. I ett uppföljande möte den 27 augusti kl 16.00 kommer vi att få information om ett möjligt pilotprojekt.